fbpx
+66-99-345-1234 [email protected]
Select Page

แนทเชอแรน คืออะไร?

   แนทเชอแรนเป็นนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์สารเคลือบยืดอายุเนื้อผลไม้ตัดแต่งแบบบริโภคได้ ที่มีลักษณะโครงสร้างและขนาดโมเลกุลจำเพาะมาใช้เป็นส่วนประกอบหลักในการทำเป็นผลิตภัณฑ์สารเคลือบที่มีคุณสมบัติช่วยลดการสูญเสียความชื้น ลดปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาล และลดอัตราการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ จึงทำให้สามารถช่วยยืดอายุการเก็บรักษาของเนื้อผลไม้ตัดแต่งได้นานขึ้น 2-3 เท่า โดยไม่ส่งผลต่อสี กลิ่น รสชาติ และลักษณะเนื้อสัมผัสของผลไม้ และไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

   เทคโนโลยีที่มีการใช้โดยทั่วไปในปัจจุบันจะไม่ได้ทำการเคลือบเนื้อผลไม้ด้วยสารเคลือบชนิดผสมแบบนี้ แต่จะเป็นการเคลือบด้วยสารชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดร่วมกัน เช่น กรดซิตริก กรดแอสคอร์บิก และแคลเซียมคลอไรด์ เป็นต้น แต่การเคลือบจะทำทีละชนิดเป็นชั้นๆ ไป จากผลการทดสอบการใช้งานจริงของสารเคลือบบริโภคได้ (ตัวอย่างในระดับห้องปฏิบัติการ) กับทุเรียน ส้มโอ มะม่วง และขนุนนั้น ให้ประสิทธิภาพในการยืดอายุเนื้อผลไม้ดังกล่าวได้ถึง 15 วัน (ซึ่งผลไม้ที่นำมาใช้ผ่านการคัดคุณภาพ และผ่านกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว (post-harvest) แล้ว) และเนื่องจากยังมีผลิตผลทางการเกษตรอีกหลายชนิดที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคแต่ยังไม่มีสูตรสารเคลือบที่ใช้ได้อย่างเหมาะสม จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงสูตรสารเคลือบชนิดใหม่เพื่อให้มีคุณสมบัติและประสิทธิภาพที่ดีเหมาะสมกับผลิตผลชนิดนั้น ๆ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตผลทางการเกษตรให้สูงขึ้นต่อไป นอกจากนี้สูตรสารเคลือบปัจจุบันยังได้รับการพัฒนาให้สามารถประยุกต์ใช้ในการเคลือบบนผักหัวและหน่อที่มีมูลค่าสูงเหมาะแก่การส่งออก อาทิ หน่อไม้ฝรั่ง ตระไคร้ตัดแต่ง และยังมีการประยุกต์ใช้เป็นสารเคลือบผิวทั้งในส่วนของการเคลือบผลไม้เปลือกบางเพื่อชะลอการสุก และอัตราการเกิดเชื้อจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีภายในของผลไม้ และใช้เคลือบในอุตสาหกรรมผักและผลไม้แปรรูปอย่างแป้งมันสำปะหลัง ต้นมันสำปะหลัง และกลุ่มผลไม้อบแห้งที่ทดแทนการใช้สารเคมี หรือลดปริมามณสารเคมีที่มีอันตรายต้อผู้บริโภคลง

รางวัลและความสำเร็จ

e