fbpx
+66-99-345-1234 [email protected]
Select Page

แนทเชอแรนใช้งานอย่างไร?

สามารถใช้แนทเชอแรนในการเคลือบไปที่ผักและผลไม้ ได้ทั้งการจุ่มและพ่นเคลือบซึ่งการใช้งานจะขึ้นอยู่กับความสะดวกในการใช้งานของผู้ประกอบการ และชนิดของผลิตผลที่ต้องการเคลือบ

1. หากต้องการพ่นเคลือบให้ใช้อุปกรณ์การพ่นเคลือบที่มีมาตรฐาน หรือสามารถอดประกอบเพื่อทำความสะอาดได้พ่นเคลือบสารเคลือบโดยให้มีระยะห่างจากผลิตผลประมาณ 30 เซนติเมตร พ่นเคลือบให้ครอบคลุมทั้งผลแล้วจึงปล่อยให้แห้ง

2.หากต้องการจุ่มเคลือบให้ทำการจุ่มผ่านหรือแช่ผลิตผลลงในสารเคลือบไม่เกิน 1 วินาทีแล้วนำมาผึ่งให้แห้ง

ทั้งนี้หากต้องการเพิ่มความเร็วในการแห้งสามารถใช้ลดพัดหรือความเย็นในการช่วยให้กระบวนการแห้งทำได้รวดเร็ซขึ้น และสามารถใช้ผ้าสะอาดในการเกลี่ยสารเคลือบให้รอบผลิตผลหากจำเป็น

e